• บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด( มหาชน)
  • บริษัท อิตัล ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
  • บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
  • บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์เนตรคอนสตรัคชั่น
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์
  • บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด
  • บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัททิรกิจ
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์
  • ABMC Thai- South Sudan Construction Co., Ltd.